Bliain na Gaeilge 2018

Scoil Acla - Ag Tacú

#BnaG18  | @gaeilge2018

 • English
 • Gaeilge

We will celebrate the Irish Language through:

 • The revival of the language over the last 125 years

 • The creativity of the language

 • The vibrancy of the language

 • The participation of the community; and

 • The value of our Gaeltachtaí.

  Goals:

  • We will celebrate and discuss the importance of the Irish language revival and the influence of the revival on communities and on historical events over the last 125 years.
  • We have organised a calendar of creative, artistic and community events around the world in 2018, which will be added to during the year, and with some key projects that will continue after 2018.
  • We will celebrate the vibrancy of the language and increase the usage, positive image, visibility, shared ownership and normalising of the Irish language in the community.
  • We will encourage strong participation from the community in the year and acknowledge ongoing work to promote the Irish language.
  • We will recognise the unique value of our Gaeltachts to national life, raise the profile and pride of their communities, and take on the unique challenges they face today to ensure their survival and renewal.

Déanfar ceiliúradh ar an teanga trí ghníomhú ar:

 • Athbheochan na Gaeilge le 125 bliain anuas

 • Cruthaíocht na Gaeilge

 • Beocht na Teanga

 • Rannpháirtíocht an Phobail; agus

 • Luach ár nGaeltachtaí

  Spriocanna:

  • Déanfar tábhacht athbheochan na Gaeilge agus tionchar na hathbheochana sa phobal agus ar imeachtaí stairiúla le 125 bliain anuas a cheiliúradh agus a chraobhscaoileadh.
  • Tá féilire d’imeachtaí ildánacha, ealaíonta agus pobail ar fud an domhain in 2018 eagraithe, agus a chuirfear léi i rith na bliana, agus tá cúpla eochairthionscadal a leanfaidh ar aghaidh i ndiaidh 2018.
  • Déanfar beocht na teanga a cheiliúradh agus méadófar úsáid, dea-íomhá, feiceálacht, sealbh roinnte agus normalú na Gaeilge sa phobal.
  • Spreagfar rannpháirtiocht láidir ón bpobal agus tabharfar aitheantas don obair atá idir lámha leis an nGaeilge a chur chun cinn.
  • Aithneofar luach ár nGaeltachtaí i saol na tíre, spreagfar próifíl agus mórtas a bpobail, agus tabharfar faoi na dúshláin atá rompu sa lá atá inniu ann, le hiad a chosaint agus a neartú.

 

Seanfhocail na Seachtaine don Bhliain na Gaeilge 2018