Sgoil Acla Beo 2020


Ghluais Sgoil Acla air-loidhne airson an sgoil samhraidh 2020 againn le Sgoil Acla Beo!

Bhiodh clasaichean air an cumail gach latha aig 11m agus 3f ann an fhìdeag staoin eadar-mheadhanach, consairt, clàrsach, pìoban uileann, feadan, banjo, bogsa-ciùil agus fidheall bho chuid de na h-oidean ionadail againn còmhla ri beagan seinn agus dannsa - chithear na làn chlasaichean oideachaidh agus na notaichean air a luchdachadh sìos agus air a chlò-bhualadh gu h-ìosal. Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh a bhith ag ionnsachadh bho chuid de na h-oidean ionadail aig Sgoil Acla!

Taing dhùrachdach dha na buidhnean maoineachaidh & buidhnean com-pàirteachaidh againn